5 Soft Skills ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในอาชีพ เป็นที่รักของเจ้านาย

ในสังคมการทำงาน ใคร ๆ ก็อยากเป็นที่รักของเจ้านาย เนื่องจากความใกล้ชิดอาจนำไปสู่โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ซึ่งการนำตนเองให้เข้าไปอยู่ในสายตาของเจ้านายนั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธีการด้วยกัน แต่คงไม่มีวิธีไหนที่จะดีและปราศจากข้อครหาไปกว่าการแสดงฝีมือที่ ‘เข้าตา’ เจ้านายจนอยากดึงคุณไปทำงานด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซึ่งหากคุณมีทักษะการบริหารและประสานงาน (Soft Skill) ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหนุนเสริมด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้คุณมีโอกาสเป็นที่รักของเจ้านายได้มากขึ้นเท่านั้น

ส่วน Soft Skills ที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่เจ้านายขาดไม่ได้นั้นมีอยู่ 5 ประการด้วยกัน ซึ่งก็มีดังนี้

1.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ทักษะการคิดริเริ่ม กล้าทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอนับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมากมาย

การยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยไม่ว่าคุณจะทำงานในแวดวงศิลปะ โฆษณา การบริหาร หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ

การกล้าคิด กล้าทำ ตลอดจนแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ ๆ จะทำให้คุณเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่องค์กร เพราะธุรกิจทุกวันนี้ต้องพร้อมปรับตัวและตามเทรนด์โลกให้ทันอยู่ตลอดเวลา

2.ความสามารถในการจูงใจ (Persuasion)

ความสามารถใช้วาทศิลป์โน้มน้าวใจผู้อื่นเป็นหนึ่งในพรสวรรค์ของใครหลายคน แต่ก็เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนจนเกิดความชำนาญได้เช่นกัน

การพูดให้ผู้ฟังคล้อยตามด้วยลักษณะท่าทางที่น่าเชื่อถือ มีหลักการ และบุคลิกภาพที่เปี่ยมความมั่นใจ ตลอดจนทักษะความชำนาญในการเจรจาต่อรองนับว่าเป็นคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของคนเป็นผู้นำ

ช่วยให้เจ้านายเห็นว่าคุณเป็นคนที่มีแววเติบโตและไปได้ไกลในอนาคต ควรสนับสนุนให้คุณได้รับโอกาสทำงานสำคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กรในระยะยาวต่อไป

3.การประสานงานเป็นเลิศ (Collaboration)

ผู้ที่มีทักษะในการทำงานเป็นทีม (teamwork) การติดต่อประสานงาน เข้ากับทุกคนได้ง่าย รับฟังความคิดเห็นของทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการขององค์กร

เพราะบุคคลประเภทนี้เปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนเก่งและคนทำงานที่มีความถนัดในด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

เจ้านายจึงชื่นชอบผู้ที่มีทักษะในการประสานงานมากเป็นพิเศษ เพราะเป็นบุคคลกลุ่มที่สามารถระดมทรัพยากรจากที่ต่าง ๆ ให้สามารถปิดงาน (get the job done) ได้ทันเวลานั่นเอง

4.ปรับตัวเก่ง (Adaptability)

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบใด คนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้คนและบริบทการทำงานได้อย่างรวดเร็วจะเป็นผู้ที่อยู่รอดและประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับกฎธรรมชาติโบราณว่าผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอด (Survival of the Fittest)

แต่ในบริบทปัจจุบันการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร บุคลิกนิสัยของเจ้านาย ตลอดจนสภาพการทำงานที่อาจต้องอาศัยความเร่งรีบหรือปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก

จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงออกถึงศักยภาพของความหนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความท้าทาย อันเป็นการฉายแววนักสู้ให้เจ้านายของคุณประทับใจได้เช่นกัน

5.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

คุณสามารถรับมือกับความผิดหวังหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้หรือไม่ สิ่งนี้จะบ่งบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งคนเก่งจำนวนมากไม่สามารถยอมรับได้เมื่อต้องพานพบกับความล้มเหลวหรือผลลัพธ์ที่ต่างไปจากสิ่งที่คาดคิด

จนทำให้มีปัญหากับเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน ในทางกลับกัน ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง แม้ว่าจะไม่พอใจหรือมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

แต่ก็สามารถแปรเปลี่ยนความรู้สึกแง่ลบดังกล่าวให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตนเอง นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถยืนระยะอยู่ได้นาน และกลายเป็นที่รักและบุคคลที่เจ้านายไว้วางใจได้ในระยะยาว

Soft Skills เป็นสิ่งที่หลายคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็จริง แต่ส่วนใหญ่แล้ว ทักษะเหล่านี้ล้วนเกิดจากการฝึกฝน ขัดเกลา และรู้จักพัฒนาตนเองเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกวัน

การหันมาสำรวจตนเองว่าคุณมี Soft Skills ทั้ง 5 ประการครบถ้วนแล้วหรือยัง จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของตนเองพบ และพัฒนาต่อยอดจากจุดนั้นจนกลายเป็นคนที่เจ้านายรักและขาดไม่ได้ในท้ายที่สุด

Related Posts

About The Author